Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041:

Elektrodrošības grupa

Prasības zināšanām
A elektrodrošības grupa Saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām.
Bz elektrodrošības grupa Apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
B elektrodrošības grupa Apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
Cz elektrodrošības grupa Iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.
C elektrodrošības grupa Iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.
Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.