Pretendentiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši elektrodrošības grupas kompetences pārbaudi, 10 darba dienu laikā LEEA SpecSC izsniedz atbilstošu elektrodrošības grupas apliecību. Ja elektrodrošības grupas apliecībā tā īpašnieks atklājis kļūdas, LEEA SpecSC 3 dienu laikā tās izlabo un atkārtoti izsniedz apliecību.

Apliecības izmantošanas nosacījumi

1. Personai, kura saņēmusi elektrodrošības grupas apliecību, jāievēro šādas prasības:

 • Apliecību lietot tikai atbilstoši piešķirtajai elektrodrošības grupai. Neatbilstoša apliecības lietošana ir tā izmantošana maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādēs par elektrodrošības grupas piešķiršanas procedūru, kas var diskreditēt LEEA SpecSC.
 • Neizmantot apliecību tādā veidā, ka LEEA SpecSC tiktu diskriminēta un saistībā ar sertifikāciju neizteikt tādus apgalvojumus, kurus LEEA SpecSC varētu izprast kā maldinošus vai nepamatotus.
 • Informēt LEEA SpecSC par iemesliem, kas var ietekmēt sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi.
 • Pārtraukt izmantot visas tiesības uz apliecību, t.sk. paziņojumus un atsauces uz LEEA SpecSC vai apliecību un iesniegt LEEA SpecSC anulēto apliecību.
 • Apliecību nenodot izmantošanai un lietošanai citai personai.
 • Nelietot apliecību pēc tās derīguma termiņa beigām.
 • Ja persona ir pārkāpusi MK noteikumu Nr.1041 prasības vai elektrodrošības reglamentējošajos normatīvajos aktos ir veiktas būtiskas izmaiņas, personai tiek nozīmēta ārpuskārtas zināšanu pārbaude.

Apliecības anulēšanas kārtība

2. LEEA SpecSC pieņem lēmumu pa elektrodrošības grupas apliecības anulēšanu, ja:

 • Saņemts personas iesniegums par apliecības anulēšanu.
 • Apliecības saņemšanas procesā apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par elektrodrošības grupas piešķiršanu.
 • Sertificētā persona ir pārkāpusi elektrodrošības grupu apliecības izmantošanas nosacījumus.
 • Apliecība tie neatbilstoši lietota.
 • Apliecība tiek viltota.

Apliecības derīguma termiņa pagarināšana

3. Apliecības derīguma termiņš ir līdz 3 gadiem.

4. Pēc apliecības derīguma termiņa beigām apliecības turētājam ne ātrāk kā mēneša laikā atkārtoti jāiesniedz nepieciešamie dokumenti elektrodrošības grupu apliecības saņemšanai, un pēc to izvērtēšanas un atkārtotas zināšanu pārbaudes, elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.