Elektrodrošības grupas piešķiršanai tiek veikta zināšanu pārbaude eksāmena testu veidā, kur katrai elektrodrošības grupai ir savs eksāmenu testa komplekts. Zināšanu pārbaudei izmanto testa jautājumus ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viena ir pilnīgi pareiza un atbilst MK noteikumiem Nr.1041.

Zināšanu pārbaudes testa apjoms un apliecības derīguma termiņš:

Elektrodrošības grupa Testa jautājumu skaits Apliecības derīguma termiņš
A elektrodrošības grupa 20 jautājumi līdz 3 gadiem
Bz elektrodrošības grupa 25 jautājumi līdz 3 gadiem
B elektrodrošības grupa 30 jautājumi līdz 3 gadiem
Cz elektrodrošības grupa 35 jautājumi līdz 3 gadiem
C elektrodrošības grupa 35 jautājumi līdz 3 gadiem
Testa jautājumu atbildes sagatavošanas laiks ir 1 stunda.

Eksāmena  programmas tēmas

Nr.p.k. Tēma Apakštēmas
1. Vispārīgie jautājumi
  • Standarta pielietošana;
  • Terminoloģija;
  • Prasības personālam;
2. Organizatoriskie pasākumi drošai darbu izpildei
  • Atbildīgo personu norīkošana;
  • Norīkojuma izsniegšana vai rīkojuma došana;
  • Pielaišana pie darba;
  • Uzraudzība darba laikā;
  • Pāriešana uz citu darba vietu un tās noformēšana;
  • Darba pārtraukuma un pilnīgas pabeigšanas noformēšana.
3. Tehniskie pasākumi drošai darbu veikšanai
  • Sprieguma atslēgšana;
  • Aizlieguma zīmju izkāršana;
  • Sprieguma neesamības pārbaude;
  • Zemēšana;
  • Darba vietas nožogošana.
4. Drošības prasības, veicot dažādus darbus
  • Elektriskā lauka iedarbības zonā ;
  • Ekspluatējot komutācijas aparātus un kompaktās sadalietaises;
  • Ekspluatējot strāvmaiņus;
  • Ekspluatējot kabeļlīnijas;
  • Ekspluatējot gaisvadu elektrolīnijas;
  • Veicot pārbaudes un mērījumus;
  • Lietojot automobiļus, kravas celtņus, mehānismus un kāpnes.

Eksāmena laikā palīglīdzekļu izmantošana nav atļauta. Pēc sagatavošanās pretendents un EK veic pārrunas par testa jautājumiem.

Eksāmens tiek vērtēts tikai pēc proporcionāli pareizo atbilžu skaita. Eksāmens ir ieskaitīts, ja atbildēti pareizi 80-100% jautājumu.

Pēc elektrodrošības grupas apliecības derīguma termiņa beigām, apliecības turētājam ne ātrāk kā mēneša laikā atkārtoti jāiesniedz nepieciešamie dokumenti elektrodrošības grupas/u apliecības saņemšanai un pēc to izvērtēšanas un atkārtotas zināšanu pārbaudes, elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.