Aktīvā pozīcija: Sākums Elektrodrošības grupu piešķiršana Apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai

Apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai

LEEA SpecSC veic apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 noteikumu 2.pielikumu Minimālās prasības elektrodrošības apmācības kursam:

1. Pamatelektroiekārtas, elektroietaises:
1.1. ģeneratori, transformatori;
1.2. pārvades un sadales gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas;
1.3. apakšstacijas, sadalietaises, komutācijas aparāti.
2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu:
2.1. strāvas stiprums un kontakta ilgums;
2.2. cilvēka ķermeņa elektriskā pretestība;
2.3. spriegums, frekvence;
2.4. strāvas plūšanas ceļi cauri cilvēka ķermenim;
2.5. elektrisko kontaktu veidi (tiešie, netiešie).
3. Elektrotraumu veidi:
3.1. elektriskais trieciens (I–IV pakāpe);
3.2. lokālās elektrotraumas (apdegumi, elektriskās zīmes, ādas elektrometalizācija);
3.3. pieskarspriegums un soļa spriegums.
4. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana:
4.1. zemsprieguma elektroietaisēs;
4.2. augstsprieguma elektroietaisēs.
5. Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības:
5.1. telpas bez paaugstinātas elektrobīstamības;
5.2. telpas ar paaugstinātu elektrobīstamību;
5.3. sevišķi bīstamas telpas.
6. Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību:
6.1. zemēšana, potenciālu izlīdzināšana;
6.2. atdalošie un zemsprieguma transformatori;
6.3. izolācijas pretestības un zemējuma pretestību mērījumi;
6.4. elektroaizsardzības līdzekļi zemspriegumam un augstspriegumam;
6.5. barjeras, nožogojumi, brīdinājuma un aizlieguma zīmes;
6.6. gaisvadu līniju un kabeļu līniju aizsargjoslu apzīmēšanas informatīvās zīmes;
6.7. operatīvie apzīmējumi elektroietaisēs;
6.8. aizsargapģērba, aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma lietojums.
7. Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām.
8. Darbu izpildes veidi:
8.1. darbs atslēgta (atvienota) sprieguma apstākļos;
8.2. spriegumaktīvs darbs un trīs tā izpildīšanas metodes;
8.3. darbs tālu no spriegumaktīvām daļām;
8.4. darbs norobežotā teritorijā.
9. Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi):
9.1. redzamu sprieguma avotu atslēgšana (atvienošana);
9.2. nodrošināšanās pret sprieguma kļūdainu vai patvaļīgu atkalieslēgšanu;
9.3. sprieguma neesības pārbaude, pārbaudes līdzekļi zemspriegumā un augstspriegumā;
9.4. zemēšana un īsi slēgtu savienojumu izveidošana;
9.5. drošības zīmju un nožogojumu uzstādīšana darba zonā.
10. Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē:
10.1. atbildīgo personu norīkošana (atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju, atbildīgais par darba organizāciju, atbildīgais par darba izpildi);
10.2. darbs saskaņā ar darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām;
10.3. norīkojuma izsniegšana vai rīkojuma došana darbam elektroietaisēs;
10.4. atļaujas izsniegšana darba vietas sagatavošanai;
10.5. darba vietas sagatavošana un pielaišana darbam;
10.6. instrukcijas, instruktāžas un to noformēšana;
10.7. uzraudzība darba gaitā;
10.8. darba pārtraukumi un pilnīga darba pabeigšana.

Aktīvā pozīcija: Sākums Elektrodrošības grupu piešķiršana Apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai