LEEA SpecSC veic elektroenerģētikas jomas speciālistu sertifikāciju nereglamentētajā sfērā šādās darbības jomās:

  • Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība
  • Elektroietaišu montāžā
  • Elektroietaišu ekspluatācija
  • Elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība
  • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude
  • Elektroietaišu ekspluatācijas tehniskā ekspertīze;
  • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskā ekspertīze

Nereglamentētajā sfērā katrai jomai tiek piemēroti noteikti sertifikācijas virzieni (skat. akreditēto sertifikācijas virzienu un jomu tabulu).

Sertifikātā nereglamentētajā sfērā norāda attiecīgo virzienu, kurā sertifikācijas pretendents ir apliecinājis savu kompetenci. 

Sertifikātu nereglamentētajā sfērā izsniedz uz 5 gadiem un maksu par sertifikācijas pakalpojumiem nosaka LEEA SpecSC atbilstoši normatīvajiem aktiem.

LEEA SpecSC sertificētā personāla uzraudzību nereglamentētā sfērā veic regulāri. Sertificētais personāls, bet ne biežāk kā reizi gadā un ne retāk kā 1 reizi 2,5 gados aizpilda SpecSC izstrādāto aptaujas lapu un nogādā to SpecSC, norādot tajā pēc sertificēšanas notikušās izmaiņas darba vietā vai amatos, galveno izpildīto darbu sarakstu un profesionālo izaugsmi.