Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Prasības pretendentiem

 

 


Sertifikāta joma, specialitāte
Darbības sfēra norādot spriegumu Nepieciešamā izglītība un darba stāžs              

Projektēšana

Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

3 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā


Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana

Elektroietaišu virs 110 kV projektēšana

Būvdarbu vadīšana


Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana


1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība (derīga)

5 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība (derīga)

3 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana
Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV vadīšana
Būvuzraudzība

Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība (derīga)

5 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība (derīga)

3 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 kV būvuzraudzība
Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV būvuzraudzība

Piezīmes:
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība - Koledžas izglītība – austākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespējas iegūt 4.profesionālās kvalifikācijas līmeni., profesionālais bakalaurs;
             
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība - Maģistra grāds (inženiera kvalifikācija)


Sertifikātu piešķiršanas kārtība

LEEA SpecSC sertifikātu piešķiršanā ievēro MK noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumus” un Latvijas standartu LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ir izstrādāts NOLIKUMS par sertifikātu izsniegšanas kārtību šeit

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Prasības pretendentiem