SpecSC vadītājas/-a nozīmētie eksperti veic pretendenta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi sertifikācijas prasībām. Pretendentam 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, tiek paziņots lēmums par uzaicinājumu uz kompetences pārbaudi vai atteikumu par personas neatbilstību sertifikācijas prasībām.

Būvspeciālistu eksaminācija reglamentētajās un nereglamentētajās sfērās tiek veikta, pārbaudot sertifikācijas pretendenta profesionālo kompetenci noteiktos sertifikācijas virzienos. Pretendenta zināšanas tiek novērtētas pēc eksāmena biļešu sistēmas, kur katrai sertifikācijas jomai un reglamentētajai vai nereglamentētajai sfērai ir savs biļešu komplekts ar atbilstošās jomas un sfēras jautājumiem. Eksāmena jautājumus iespējams saņemt Šmerļa ielā 1, 9.stāvā, 903.kabinetā.

Rakstiskajā daļā pretendentam 3 stundu laikā ir jāatbild uz 3-5 jautājumiem par katru sertifikācijas virzienu. Sagatavošanas laikā pretendents rakstiski veic pierakstus eksāmena biļetē atvēlētajā vietā. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīvo aktu un energostandartu tekstiem. Palīglīdzekļu izmantošana eksāmena laikā ir aizliegta.

Pēc atbilžu sagatavošanas pretendents un eksaminācijas komisija vismaz 2 būvspeciālistu sastāvā un vienu ekspertu no Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta (VUGD) veic pārrunas, kurās tiek veikts audio ieraksts, par eksāmena biļešu jautājumiem. Eksperti drīkst uzdot papildjautājumus tikai par nepilnīgi izklāstītajiem biļetes jautājumiem. Jautājumi, kas neattiecas uz doto biļeti, nav paredzēti. Kompetences pārbaude ir nokārtota sekmīgi, ja vērtējums ir 7 vai vairāk balles. Kompetences pārbaude ir nokārtota nesekmīgi, ja kādā no sertifikācijas jomām vērtējums ir zem 7, pretendents šajā jomā netiek sertificēts.

Eksaminācijas norises atbilstību sertifikācijas prasībām uzrauga LEEA SpecSC vadītāja vai vadītājas vietniece.
Eksāmeni tiek rīkoti 2 vai vairākas reizes mēnesī katru otro trešdienu no plkst.9.00, par ko pretendentiem, kas konkrētajā dienā tiek aicināti uz eksāmenu, tiek paziņots e-pastā un telefoniski.
Maksimālais eksaminējamo skaits vienā reizē - 8 būvspeciālisti.

Ar detalizētu Eksaminācijas procedūru var iepazīties šeit.