Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās

Sertifikācija nereglamentētajās sfērās

LEEA SpecSC veic elektroenerģētikas jomas speciālistu sertifikāciju nereglamentētajā sfērā šādās darbības jomās:

  • Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība (1-V joma)
  • Elektroietaišu izbūve (2.joma)
  • Elektroietaišu ekspluatācija (3.joma)
  • Elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība (3-V joma)
  • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude (4.joma)

Nereglamentētajā sfērā katrai jomai tiek piemēroti noteikti sertifikācijas virzieni (skat. akreditēto sertifikācijas virzienu un jomu tabulu):

Sertifikācijas virziens  Darbības sfēras spriegums 
Gaisvadu līnijas  110 -400 kV
Kabeļlīnijas  110 -400 kV
Apakšstacijas un sadales punkti  110 -400 kV
Transformatori  110 -400 kV
Relejaizsardzība un automātika  110 -400 kV
Gaisvadu līnijas  no 1-35 kV
Kabeļlīnijas   no 1-35 kV
Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti  no 1-35 kV
Lielas jaudas elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori  no 1-35 kV
Relejaizsardzība un automātika  no 1-35 kV
Gaisvadu līnijas   līdz 1 kV
Kabeļlīnijas   līdz 1 kV
Mazas jaudas elektrostaciju elektriskā daļa   līdz 1 kV
Ēku elektroinstalācija  līdz 1 kV
Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība  līdz 1 kV
Vadības un automatizācijas sistēmas   līdz 1 kV
Elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori)  līdz 1 kV
Celšanas ietaišu elektroiekārtas   līdz 1 kV
 Ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas

 līdz 1 kV

Sertifikātā nereglamentētajā sfērā norāda attiecīgo virzienu šeit, kurā sertifikācijas pretendents ir apliecinājis savu kompetenci. 

Sertifikātu nereglamentētajā sfērā izsniedz uz 5 gadiem un maksu par sertifikācijas pakalpojumiem nosaka LEEA SpecSC atbilstoši normatīvajiem aktiem.

LEEA SpecSC sertificētā personāla uzraudzību nereglamentētā sfērā veic regulāri. Sertificētais personāls, bet ne biežāk kā reizi gadā un ne retāk kā 1 reizi 2,5 gados aizpilda SpecSC izstrādāto aptaujas lapu un nogādā to SpecSC, norādot tajā pēc sertificēšanas notikušās izmaiņas darba vietā vai amatos, galveno izpildīto darbu sarakstu un profesionālo izaugsmi.

Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās