Aktīvā pozīcija: Sākums Par Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību

Aktualitātes


2019. gada 22.janvārī Latvijas Arhitektu savienība (LAS), Latvijas Būvinženieru savienība (LBS), Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdenstehnoloģiju inženieru savienība (LSGŪTIS) no Ekonomikas ministrijas saņēma parakstītus Deleģēšanas Līgumus, - “Par Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”, uz trijiem gadiem sākot ar parakstīšanas brīdi.

Līgumi ir noslēgti pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, Būvniecības likuma 13. panta trīspadsmito daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 2.1 apakšpunktu un Ekonomikas ministrijas 2018. 23. augusta rīkojumu Nr.2.17-1/2018/52 “Par vadlīniju un prasību apstiprināšanu būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm un to publiskošanu”.

Kas jaunajā būvspeciālistu sertificēšanas kārtībā ir būtisks?


Visa Kompetences Pārbaudes institūciju (KPI) darbība būs jāveic ar mērķi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību, ka arī visiem būvspeciālistu sertifikātiem būs jākļūst par Būvniecības kvalitātes Standartu bibliotēkas lasītājiem.

Līgumā ir nodefinētas būvspeciālistu un KPI tiesības, pienākumi un atbildības.

Izpildot attiecīgās Kompetences pārbaudes institūcijas definēto minimālo būvprakses programmu, pretendenti ar atbilstošu izglītību varēs saņemt būvspeciālista sertifikātu jau pēc divu gadu būvprakses iegūšanas, nokārtojot eksāmenu.

Aktīvā pozīcija: Sākums Par Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību